Bouwen in Bloemendaal - meten effect stikstofneerslag

Bouwen in Bloemendaal: voortaan effect van stikstofneerslag berekenen

Het is verboden zonder vergunning van de Provincie activiteiten te verrichten die de kwaliteit van een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren. Dit geldt ook voor stikstofuitstoot. Het Rijk heeft nu een nieuwe rekenmethode gemaakt waarmee de zogeheten stikstofdepositie op een natuurgebied kan worden berekend. De oude rekenmethode mocht van de Raad van State niet meer gebruikt worden. Door deze nieuwe methode moeten in ieder geval kleine projecten alvast weer op gang komen.

Om wat voor activiteiten gaat het dan?

Het gaat bijvoorbeeld over het (ver)bouwen of slopen van een woning of bijgebouw met het daarbij horende bouwverkeer, hijskranen, en dergelijke. Ook het organiseren van een evenement kan een negatief effect hebben op een Natura 2000-gebied. Dat kan bijvoorbeeld door een forse toename van het verkeer.

Wat zijn de gevolgen voor Bloemendaal?

Voor plannen in of naast Natura2000 gebieden is, naast een omgevingsvergunning, ook een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming. Deze procedure duurt aanzienlijk langer dan de reguliere procedure. Bloemendaal ligt in en naast Natura2000 gebied.

Rekenmethode

De aanvrager moet in dat geval aantonen dat de stikstofneerslag geen negatief effect heeft op het natuurgebied. Alles over de nieuwe rekenmethode vindt u hier.

Als er wel een negatief effect is, dan kan de gemeente geen omgevingsvergunning verlenen voor het project. Later in het najaar van 2019 stelt de gemeente een beoordelingskader vast voor vergunningaanvragen.

Wordt er dan geen enkele vergunning meer verleend?

De gemeente kijkt bij elke aanvraag of een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. Vergunningsaanvragen voor activiteiten van beperkte omvang hoeft de gemeente niet altijd aan te houden. Op voorhand moet dan wel duidelijk zijn dat de kwaliteit van een Natura 2000-gebied niet verslechtert.

Welke activiteit valt wel onder de uitzondering?.

Het (ver)bouwen van een woning kan vallen onder de uitzondering. Het oppervlak van de woning en het aantal woningen mag dan niet toenemen, de realisatiefase moet kort zijn en het nieuwe bouwwerk moet voldoen aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit. De gemeente bekijkt dit per aanvraag.

Achtergrond

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een aantal beroepszaken waarbij de neerslag van stikstof een belangrijke rol speelt. Plannen die een beperkte bijdrage leverden aan de neerslag van stikstof in een Natura 2000 gebied waren vóór de uitspraak vrijgesteld van een Wet natuurbescherming (Wnb) vergunningplicht, of er gold alleen een meldingsplicht. Na deze uitspraken is deze systematiek niet meer toegestaan. De uitspraak kunt u hier vinden.

Naar overzicht